قصد داریم میزان غلظت آهن در غلات را با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و چندین محلول استاندارد آهن و نمودار قانون بیر از داده هایی که جمع آوری می کنیم، تعیین کنیم.

این روند دانش ما در مورد استیکیومتری را ارتقا می دهد و همچنین ما را با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

آشنا می کند و به ما می آموزد که چگونه می توان از طریق جذب آن،

ویژگی های محلول رنگی را یافت.

علاوه بر این، کشف غلظت آهن در غلات از طریق کمک توانایی ما را در تجزیه و تحلیل

ارتباط بین مجموعه داده ها بیشتر خواهد کرد.

طول موج مناسب برای تشخیص آهن در غلات

این آزمایش بر اساس استوکیومتری و استفاده از اسپکتروفتومتر UV-VIS است که دستگاهی است

که نور یک طول موج مشخص را از طریق یک محلول می تاباند و می تواند مقدار نوری

را که یک محلول رنگی جذب می کند اندازه گیری کند.

در این حالت ما طول موج را 447 نانومتر تنظیم می کنیم

زیرا آهن موجود در محلول در این طول موج نور را به بهترین وجه جذب می کند،

و تیوسیانات پتاسیم و میکس نیز برای تیره شدن رنگ و افزایش قدرت جذب آن است.

با استفاده از این دانش ما غلظت آهن موجود در غلات را با مقایسه مقدار نوری که محلول ساخته شده از آن جذب می کند، محاسبه می کنیم.

ما این کار را با ساختن یک محلول با غلظت نامعلوم آیرون از غلات به دست آوردیم.

سپس با راه اندازی محلول آهن 0/2 M و با 7 بار رقیق کردن آن با ضریب 10 در یک فرآیند معروف رقیق کردن سریالی،

که به ما هشت محلول مختلف می دهد، درنهایت هرکدام 1/10 غلظت آهن نهایی را دارند.

غلظت هرکدام از این محلول ها با کمک اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود و به کمک قانون بیر غلظت آهن در غلات بدست می آید.

غلات