واکنش‌گرها
(ریجنت‌ها)

واکنش گر(ری اجنت)

نوآوری شرکت بلورآزما:

با کمک ریجنت‌های قابل ارائه به همراه اسپکتروفوتومتر بلورآزما، می‌توانید مستقل از ریجنت‌های گران قیمت خارجی، آنالیزها را در صنایع گفته شده در کوتاه‌ترین زمان انجام داده و به نتایج قابل اعتمادی برسید.

واکنش‌گرهای قابل عرضه، یا دستورالعمل ساخت آنها جهت کار با دستگاه بلورآزما، که توسط شرکت بلور آزما با قیمت مقرون به صرفه و توجیه پذیر ارائه می‌گردند به شرح ذیل می‌باشند: