قبل از بررسی تفاوت اسپکتروفتومتر و اسپکترومتر نیاز است به تعریف های این دو دستگاه پرداخته شود.

اسپکترومتر چیست؟

اسپکترومتر (طیف سنج) اجزای طیفی یک پدیده فیزیکی را جدا و اندازه گیری می کند.
آنها یک متغیر پیوسته از یک پدیده را اندازه گیری می کنند
که در آن اجزای طیفی به نوعی مخلوط می شوند، مانند پرتوی نور سفید.
اسپکترومتر
با کمک دستگاه اسپکترومتر می توان سیستم های طیف سنجی
از جمله رامان، جذب و عبور، بازتابی و فلورسانس را راه اندازی کرد.

اسپکتروفتومتر چیست؟

دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری کمی از عبور نور از ماده را به عنوان تابعی از طول موج انجام می دهد.
یک اسپکتروفتومتر UV-VIS معمولاً این اندازه گیری ها را در محدوده طول موج 190 تا 1100 نانومتر انجام می دهد.
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

تفاوت اسپکتروفتومتر و اسپکترومتر

بین اسپکترومتر و اسپکتروفتومتر تفاوت وجود دارد. یک دستگاه اسپکتروفتومتر دارای یک طیف سنج است اما یک منبع نور برای روشنایی نمونه را نیز در خود دارد.
اسپکتروفتومتر دستگاهی است که برای اندازه گیری شدت تابش الکترومغناطیسی در طول موج های مختلف استفاده می شود. از اسپکتروفتومترها برای اندازه گیری میزان جذب طول موج معینی از محلول، بازتاب محلول ها، انتقال یا شفافیت مواد جامد استفاده می شود. علاوه بر این، آنها همچنین نفوذ دامنه نور را در طیف تابش الکترومغناطیسی اندازه گیری می کنند که حدود 190 نانومتر تا 1100 نانومتر را با کالیبراسیون و کنترل های مختلف پوشش می دهد. اسپکتروفتومتر دو طبقه بندی اساسی دارد. نوع اول اسپکتروفتومتر دو پرتویی (double beam) است که شدت نور را بین یک مسیر نور مرجع و ماده ای که اندازه گیری می شود مقایسه می کند. نوع دوم تک پرتویی (single beam) است که شدت نور نسبی پرتو را قبل و بعد از معرفی نمونه آزمایش اندازه گیری می کند.
اسپکترومتر بخشی از دستگاه اسپکتروفتومتر است که بیشترین وظیفه اندازه گیری اقلام مختلف را بر عهده دارد. اسپکتروفتومتر یک سیستم کامل شامل یک منبع نور، ابزاری برای جمع آوری نوری است که با موارد آزمایش شده در تعامل است و یک اسپکترومتر برای اندازه گیری دارد. همچنین در نحوه استفاده از اسپکترومتر و اسپکتروفتومتر تفاوت وجود دارد. برای استفاده از اسپکترومتر، آن را روشن کرده و حدود پنج دقیقه صبر کنید تا گرم شود. سپس یک ماده مرجع بارگیری و کالیبره می شود و یک طیف برای نمونه تعیین می شود. سپس طول موج ها اندازه گیری و تحلیل می شوند. برای کار با دستگاه اسپکتروفتومتر نور از طریق دستگاه عبور داده می شود و حوانش ها براساس میزان جذب، انجام می شود.

تفاوت های بیشتر

برای استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، کووت موجود در دستگاه را تمیز کنید تا بررسی شود همه اثر انگشت ها یا آلودگی پاک شده است. سپس املاح (نه آب) اضافه می شود. اسپکتروفتومتر بر روی طول موج مورد نظر تنظیم شده و کووت خالی برای کالیبره کردن وارد می شود. بعد از فرایند کالیبراسیون با مشخص کردن عدد طول موج، عدد جذب مربوط به محلول خوانده می شود.