کیفیت خاک بخش مهمی از کشاورزی است. بدین جهت خصوصیات کود استفاده شده دارای اهمیت است.

بهبود كيفيت خاك به تجزيه كمي و تعادل دقيق مواد مغذي بستگي دارد كه شرايط كيفيت رشد را ارتقا خواهد داد.

اسپکتروفتومترها ابزاری با ارزش برای نظارت بر میزان نیتروژن و فسفر در کودها و ترکیبات خاک هستند.

از طریق فناوری پیشرفته اسپکتروفتومتری می توانیم کودهایی را کنترل کنیم که به یک بخش کشاورزی پر سود و پربازده تر منجر شود.

تدوین ترکیب مناسب

در جامعه کشاورزی و کشاورزی امروز، کیفیت خاک نقش عمده ای در تولید مواد غذایی دارد.

با تولید انبوه و افزایش فصول برداشت محصول، کیفیت خاک به راحتی کاهش می یابد.

غنی سازی مواد مغذی اغلب برای ارتقاء شرایط بهینه و ادامه رشد محصولات زراعی مورد نیاز است.

این مواد افزودنی باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که مقدار کافی از مواد مغذی تکمیل می شود.

کود روشی آسان و مؤثر برای غنی سازی خاک فراهم می کند.

با این حال ایجاد تعادلی درست مناسب برای بهینه سازی رشد و بهبود کیفیت خاک بسیار مهم است.

دو عنصر اصلی در محصولات کودی ازت و فسفر هستند.

تجزیه و تحلیل کمی از این ترکیبات هم برای ایمنی و هم برای اثربخشی لازم است.

ایجاد درست فرمولاسیون مناسب، محصولاتی سالم تر و بازده بالاتر را تضمین می کند.

اهمیت فسفات بر خصوصیات کود

فسفر یک ماده مغذی طبیعی است که در محیط ما وجود دارد و یک عنصر مهم برای حفظ رشد در گیاهان و حیوانات است.

این ماده معمولاً در طبیعت به عنوان فسفات یافت می شود و از منابع گوناگونی حاصل می شود.

فسفات ماده اولیه ای است که امروزه در بیشتر کودهای تجاری تولید شده در بازار استفاده می شود. غلظت فسفات بخش مهمی در تدوین فرآورده های کود و اطمینان از پایداری و اثربخشی است.

اسپکتروفتومترها یک روش ساده برای تجزیه و تحلیل فسفات در کودها ارائه می دهند.

سطح فسفات یک نمونه را می توان از طریق مقایسه بین فسفر آبی مولیبدن و روش های اسپکتروفتومتری قابل مشاهده با اشعه ماوراء بنفش تعیین کرد.

این روش مقایسه ای تجزیه و تحلیل کمی از میزان فسفات را از طریق تعیین سریع و مؤثر ارائه می دهد.

مقدار متناسب فسفات نسبتاً به شدت رنگ نمونه و براساس كاهش اين سطوح تعیین مي شود.

این روش به دلیل ثبات رنگ برتر، حساسیت بالا و سرعت تعیین سریع، نسبت به سایرین ارجحیت دارد.

نمایش مولکولی فسفات

نیتروژن چه تاثیری بر خصوصیات کود دارد؟

نیتروژن عنصر مهم دیگری برای رشد و پایداری گیاه است.

انواع مختلف کودهای ازت (N) مختلف وجود دارد و چندین مورد از این نمونه ها معمولاً در محصولات کودهای تولیدی استفاده می شود.

ویژگی های عملکردی فرمولاسیون های مبتنی بر نیترات نیاز به تجزیه و تحلیل کمی و اندازه گیری مناسب دارند.

نمونه های کود را می توان با استفاده از مخلوطی از آب گرم، اسید سولفوریک و اکسیدهای ازت برای حضور نیترات آزمایش کرد.

با افزودن چند قطره محلول FeSO4 متمرکز، سطح نیتروژن را می توان با استفاده از اسپکتروفتومتر

بر اساس رنگ بنفش محلول و اندازه گیری چگالی رنگ اندازه گیری کرد.

این روش تجزیه و تحلیل سریع نیترات در کودها را ارائه می دهد و می تواند

برای آنالیز کیفیت خاک استفاده شود.

کود شیمیایی و نیتروژن