دارو ها و شناسایی ترکیبات آلی آنها به کمک اسپکتروفتومتر

آیا هرگز تعجب کرده اید که در گذشته دارو های تجویزی و داروهای تجربی چه شکلی بود؟ من فیلمهای قدیمی را تصور می کنم، جایی که دندانهای چسبان تنها گزینه های شما برای تسکین درد بودند. برای ما خوشبختانه، داروهای امروزی از ترکیبات ارگانیکی استفاده می کنند که ثابت شده است گیرنده های خاص درد [...]