طیف سنجی رامان

در این سیستم، طیف‌سنج به همراه لیزر به عنوان منبع نوری تکفام با شدت بالا طیف‌سنجی را انجام می‌دهد. چون به صورت روشی غیرمخرب اطلاعات دقیق و سریعی را از ترکیبات مولکولی مواد زیستی در اختیار می‌گذارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

طیف‌سنجی رامان شامل اجزای زیر است:

1. طیف سنج

2. لیزر

3. پروب رامان

4. کاوت هولدر

5. کاوت

طیف سنجی رامان

 
دانلود کاتالوگ

کاربردها

• زمین‌شناسی

• شیمی

• نساجی

• صنعت

• بیوشیمی

• بهداشت محیط

• پزشکی

• علوم تغذیه

• داروسازی

• آزمایشگاهی

• کشاورزی

• و غیره